DevSecOps คืออะไร? แจก 7 เครื่องมือ DevSecOps ดีที่สุดปี 2024

ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องหาแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยลดช่องโหว่ความไม่ปลอดภัยและการรั่วไหลของข้อมูล ควบคู่ไปกับการพัฒนา Software อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ DevSecOps (Development, Security, and Operations) เป็นแนวคิดการทำงานที่กำลังได้รับความนิยม บทความนี้จึงจะพาทุกคนไปรู้จักว่า DevSecOps ว่าคืออะไร มีข้อดีอย่างไร ? และจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง พร้อมแจก 7 เครื่องมือ DevSecOps ที่ดีที่สุดในปี 2024

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ กำลังนำแนวคิดเรื่อง DevSecOps มาปรับใช้กับธุรกิจ

 

Table of Contents

DevSecOps คืออะไร ?

DevSecOps หรือ Development Security Operations เป็นแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมมาตรการด้านความปลอดภัยเข้ากับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยสูงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเริ่มต้น

ในอดีตที่ผ่านมา การดูแลด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์มักจะถูกแยกออกจากขั้นตอนการพัฒนา โดยจะดำเนินการในช่วงท้ายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงอาจทำให้เกิดช่องโหว่หรือจุดอ่อนด้านความปลอดภัย DevSecOps จึงเป็นวิธีการใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ ด้วยการนำมาตรการด้านความปลอดภัยเข้ามาผสานรวมในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะมีการนำซอฟต์แวร์ออกสู่สาธารณะ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความไว้วางใจในซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

หลักการสำคัญของ DevSecOps 

หลักการสำคัญของแนวคิด DevSecOps มีดังนี้

ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา

ในอดีต ความปลอดภัยมักถูกมองว่าเป็นขั้นตอนที่แยกออกมาต่างหาก ที่จะดำเนินการหลังจากการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จสิ้นแล้ว แต่แนวทางนี้มักทำให้เกิดปัญหา เช่น เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ค้นพบได้ยาก รวมถึงหากมีปัญหาเกิดขึ้นยังแก้ไขได้ยากอีกด้วย 

แต่ DevSecOps จะเข้ามาเปลี่ยนแนวทางนี้ โดยจะรวมความปลอดภัยเข้ากับทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ การเขียนโค้ด การทดสอบ ไปจนถึงการปรับใช้

 • วิธีการรวมความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการพัฒนา
  • การฝึกอบรม: สมาชิกทุกคนในทีมพัฒนาควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด
  • เครื่องมือ: ใช้เครื่องมือต่าง ๆ Automate งานด้านความปลอดภัย เช่น การสแกนโค้ด การทดสอบการแทรกซึม ฯลฯ
  • กระบวนการ: กำหนดกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการระบุ รายงาน และแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

 ความร่วมมือ

DevSecOps มุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา ทีมรักษาความปลอดภัย และทีมปฏิบัติการ

 • ทีมพัฒนา : รับผิดชอบในการเขียนโค้ดที่ปลอดภัยและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 • ทีมรักษาความปลอดภัย : ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ทีมพัฒนา พร้อมช่วยระบุและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 • ทีมปฏิบัติการ : รับผิดชอบในการปรับใช้ และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

 • การสื่อสาร : ทีมต่าง ๆ ต้องสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผย
 • การแบ่งปันข้อมูล : ทีมต่าง ๆ ต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและช่องโหว่
 • ความรับผิดชอบร่วมกัน : ทีมต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย

การสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ DevSecOps โดยทีมต่าง ๆ ต้องสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ช่องโหว่ และแผนงาน

การวัดผล

จำเป็นต้องมีการวัดผลและติดตามประสิทธิภาพของ DevSecOps อย่างสม่ำเสมอ 

 • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs):
  • จำนวนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ค้นพบ : จำนวนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ค้นพบในแต่ละจุด
  • เวลาในการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย : ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ค้นพบ
  • จำนวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย : จำนวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
  • ผลกระทบของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย : ผลกระทบของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยต่อธุรกิจ


DevSecOps ทำอะไรได้บ้าง ? ประโยชน์ ข้อดี และความสำคัญของแนวคิดนี้ !

DevSecOps สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าได้หลากหลายด้าน ดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • การนำมาตรการด้านความปลอดภัยเข้ามาผสานในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว
 • การนำเครื่องมือและระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานด้านความปลอดภัย เช่น การสแกนรหัส การทดสอบการแทรกซึม ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
 • การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทีมพัฒนา ทีมปฏิบัติการ และทีมรักษาความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างกัน
 • การวัดผลและติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ช่วยให้สามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ชัดเจน

เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

 • ช่วยให้สามารถตรวจสอบและระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์
 • การทดสอบการแทรกซึมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยจำลองสถานการณ์การโจมตีและค้นหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยได้อย่างรอบด้าน
 • การตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที
 • การเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยตามที่กำหนด

เพิ่มความน่าเชื่อถือ 

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง จะช่วยลดปัญหาการหยุดชะงักหรือทำงานผิดพลาดจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 • การมีซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้และทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลของตนมีความปลอดภัย
 • การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัย สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร

เพิ่มการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง ช่วยให้ทุกฝ่ายทราบถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและช่องโหว่ต่าง ๆ
 • ความรับผิดชอบร่วมกันของทีมต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ช่วยให้เกิดความร่วมมือและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน

ประโยชน์อื่น ๆ

 • ช่วยลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
 • เพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพัฒนาและปรับใช้ซอฟต์แวร์
 • ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ด้วยการเพิ่มความเร็วของวงจร 

DevSecOps สำคัญอย่างไรกับการทำเว็บไซต์ SEO ?

DevSecOps เป็นแนวทางที่ผสานรวมการรักษาความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดส่งซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ ดังนี้

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์

 • ป้องกันเว็บไซต์จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ต่าง ๆ เช่น XSS, SQL injection, DDoS เป็นต้น
 • ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
 • รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเว็บไซต์

 • เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยสูงจะทำงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
 • เว็บไซต์ที่ปลอดภัยจะดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น
 • เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง จะส่งผลดีต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ด้าน SEO

ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว

 • การป้องกันเว็บไซต์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์จะช่วยลดต้นทุนในการแก้ไขความเสียหายต่าง ๆ
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้อย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาทางกฎหมาย
 • เว็บไซต์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วจะช่วยลดต้นทุนการโฮสติ้งเว็บไซต์

โดยสรุป DevSecOps มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัย, ประสิทธิภาพต่อการทำงาน และช่วยลดต้นทุนให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ SEO ในระยะยาว

 

7 เครื่องมือ DevSecOps ดีที่สุดปี 2024

สำหรับใครที่ถูกใจแนวคิดนี้ และอยากลองนำมาปรับใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทตนเองบ้าง เรามีเครื่องมือ DevSecOps ที่น่าสนใจมาแนะนำ ดังนี้!

1. GitHub

GitHub คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันในการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฟีเจอร์ความปลอดภัยของ GitHub จะช่วยให้ทีมสามารถระบุและแก้ไขช่องโหว่ในโค้ดบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 

2. Ansible

Ansible คือเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Ansible ยังช่วยให้ทีมนักพัฒนาสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ให้ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้

3. Jenkins

Jenkins คือโปรแกรม DEvSecOps ยอดนิยม ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ทดสอบ และนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Jenkins จะช่วยให้ทีมสามารถผนวกการทดสอบความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการ CI/CD ได้อย่างราบรื่น

4. Kubernetes

Kubernetes เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การจัดการและรันแอปพลิเคชันในรูปแบบคอนเทนเนอร์เป็นเรื่องง่าย โดยมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเป็นตัวช่วยป้องกันแอปพลิเคชันเหล่านั้นจากภัยคุกคาม

5. Nessus

Nessus คือเครื่องมือสแกนช่องโหว่ความปลอดภัยชั้นนำ ที่ช่วยให้ทีมสามารถระบุและแก้ไขช่องโหว่ในระบบเครือข่ายและแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. Splunk

Splunk เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้ทีมสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที

7. SonarQube

SonarQube คือแพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบคุณภาพโค้ดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาคุณภาพโค้ด ปัญหาด้านความปลอดภัย และช่องโหว่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
DevSecOps คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ

สรุป

DevSecOps เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ที่ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ DevSecOps มาใช้จะช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอได้

อย่างไรก็ดี หากต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้มีปลอดภัย รวดเร็ว และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี Primal Digital Agency เอเจนซีรับทำ SEO ชั้นนำของเราพร้อมให้คำปรึกษา เรามีบริการตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์ ไปจนถึงการรับทำ Online Marketing  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโต ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำได้เลยวันนี้ !