Soft skills คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น?

การทำงานมีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปในแต่ละแขนง แต่หลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถนำมาปรับใช้ในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้จนเกิดกระแส “การแทนที่มนุษย์ด้วยคอมพิวเตอร์” จนทำให้เกิดความตระหนกและประเด็นถกเถียงมากมาย

ซึ่งคุณผู้อ่านทราบไหมว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ทดแทนมนุษย์ได้ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่า “Hard Skills” แต่สิ่งที่ยังไม่มีอะไรสามารถมาแทนที่ได้ก็คือ “Soft Skills” จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนัก หากผู้คนในปัจจุบันหมั่นฝึกฝนและพัฒนาศักายภาพในส่วนนี้อย่างแพร่หลาย

ว่าแต่ Soft Skills คืออะไร? ต่างกับ Hard Skills อย่างไรบ้าง? ในบทความนี้มีคำตอบให้ทุกท่านอย่างแน่นอน!

Soft Skills คืออะไร?

Soft Skills คือทักษะสำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและส่งผลดีต่อองค์กร ชุมชน และสังคมที่คน ๆ นั้นอยู่ โดย Soft Skills ยังรวมถึงสติปัญญา, อุปนิสัย, ทัศนคติและบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย

Soft Skills คือทักษะทางด้านอารมณ์เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีที่สุด

Soft Skills มีอะไรบ้าง?

Soft Skills ส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านอารมณ์ ซึ่งเด่น ๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด ดังนี้

  • Emotional Quotient (EQ): ความฉลาดในการควบคุมและเลือกแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ได้
  • Adversity Quotient (AQ): ความฉลาดในการเผชิญหน้า ปรับตัว รับมือและจัดการกับปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ต้องพบเจอได้
  • Creativity Quotient (CQ): ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์และหาวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์
  • Social Quotient (SQ): ความฉลาดในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งการปรับตัว เข้าใจ เห็นใจ เปิดกว้างและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

Soft Skills ต่างกับ Hard Skills อย่างไรบ้าง?

Hard Skills คือทักษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญทางวิชาชีพเฉพาะทาง ส่วน Soft Skills คือทักษะทางด้านอารมณ์ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้เช่นกัน แต่เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น อาชีพนักเขียนคอนเทนต์ (Content Writer) Hard Skills ที่ต้องมีการคือความสามารถทางด้านการเขียน ความเข้าใจในรูปแบบของไวยากรณ์ ระดับและรูปแบบของภาษาต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน Soft Skills ที่ควรมีก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดกว้างเพื่อรับความรู้ ความคิดเห็น และแนวคิดที่หลากหลาย เป็นต้น

Soft Skills ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

ในอดีตนั้น ผู้คนจะนิยมฝึกฝน Hard Skills กันเป็นส่วนมาก เพราะสามารถนำมาใช้ในการทำงาน สร้างอาชีพและรายได้ได้ แต่ในปัจจุบันมีการฝึกฝน Soft Skills เพิ่มเข้ามาและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาและฝึกฝนด้วยตนเอง หรือแม้แต่หลักสูตรทางการศึกษาก็มีการเพิ่มทักษะด้านอารมณ์เข้าไปอย่างแพร่หลายด้วยเช่นกัน โดย Soft Skills ที่โดดเด่นและสำคัญอย่างมากในยุคนี้ มีตัวอย่างดังนี้

Communication Skills

Communication Skills หรือทักษะในการสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะยุคไหน สมัยใด เพราะมนุษย์เราล้วนต้องอยู่ในสังคมและต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทักษะในการสื่อสารนี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การพูดหรือฟังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอ่านและการเขียนเพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ กระชับ ครบถ้วน และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่คุณสามารถฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารของตัวเองได้ก็จะมีทั้ง การเรียงลำดับเรื่องราวก่อนจะพูดหรือเขียน, การเลือกใช้ระดับของภาษากับผู้ฟัง/อ่านที่เหมาะสม, การจับใจความสำคัญของผู้พูด และการรับฟัง การให้ความคิดเห็นโดยไม่นำอคติส่วนตัวมาใช้ เป็นต้น

Critical Thinking

Critical Thinking หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะในปัจจุบัน การเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยสามารถฝึกฝนได้จากการฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระบบจากการตั้งคำถามของสิ่งที่อยากรู้, การหาและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ, การวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผล ฯลฯ

Time Management

มนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ มีเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันเท่ากันอย่างยุติธรรม ไม่มีใครมีเวลาที่มากหรือน้อยกว่าใคร ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการเวลา (Time Management) จึงเป็นอีกสิ่งที่เราทุกคนต้องหมั่นฝึกฝน เพื่อที่จะสามารถจัดการงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายหรือภาระส่วนตัวให้สำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่จำกัด โดยคุณสามารถเริ่มฝึกฝนได้ด้วยการสร้าง To-do-list เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานที่คุณต้องทำตามแต่ความเร่งด่วนและความสำคัญ นอกจากนี้ในปัจจุบัน การจดบันทึกลง Planner ก็สามารถช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีคุณค่าและไม่ตกหล่นสิ่งใดไปได้ด้วยเช่นกัน

Positive Attitude

Positive Attitude หรือทักษะการมีทัศนคติในเชิงบวกคือหนึ่งใน Soft Skills ที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะทักษะนี้สามารถช่วยให้คุณรับมือ ปรับตัว และจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ที่พบเจอได้ อีกทั้งยังเป็นทักษะที่ช่วยในการรักษาสุขภาพจิตของคุณให้ดีอยู่เสมออีกด้วย ซึ่งการฝึกฝนทักษะการมีทัศนคติในเชิงบวกก็สามารถทำได้มากมาย อย่างเช่น การปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ การทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนั้นเป็นรางวัล สิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และเติบโต นอกจากนี้การหมั่นชื่นชม ให้กำลังใจและขอบคุณตัวเองก็เป็นหนึ่งในการฝึกฝนเพื่อสร้าง Positive Attitude ได้ด้วยเช่นกัน

สรุป

Hard Skills ส่วนมากนั้นสามารถสร้างได้โดยสอนสั่ง ฝึกฝนและทำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก อย่างเช่น การฝึกเดิน, การฝึกพูด, การฝึกเขียน, การท่องจำ ฯลฯ แต่สำหรับ Soft Skills เป็นสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องฝึกฝนตัวเอง และด้วยเหตุนี้เอง Soft Skills จึงยังเป็นสิ่งที่เทคโนโลยียังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ เพราะถ้าลองมองดูให้ดี Hard Skills นั้นมุ่งเน้นในการฝึกฝนทักษะที่ต้องใช้สมองสั่งการ แต่ Soft Skills คือทักษะที่มุ่งเน้นในการฝึกฝนจิตใจ ดังนั้นทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องมีและหมั่นพัฒนาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถขาดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงนั่นเอง