Challenge

Whale Print Shop เผชิญความท้าทายต่างๆ ท่ามกลางอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีการแข่งขันสูง โดยความท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งคือการที่แบรนด์ต้องการก้าวออกมาเป็นโรงพิมพ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ และแบรนด์ยังต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าค้นหาของระบบ Search Engine ด้วยพร้อมกันนั้น คำศัพท์ที่ใช้กันเฉพาะอุตสาหกรรมอาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้คนภายนอกทำให้ Whale Print Shop เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างได้ยากขึ้น นอกจากนี้ แบรนด์ยังมีปัญหาทางเทคนิค เช่น เว็บไซต์แบรนด์โหลดช้าเและโครงสร้างเว็บฯ ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

โรงพิมพ์ออนไลน์คุณภาพ เพื่องานสิ่งพิมพ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

Approach

เพื่อจัดการความท้าทายเหล่านี้ Primal ได้พัฒนากลยุทธ์การทำคอนเทนต์และจัดทำ Keyword Research ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับโรงพิมพ์ Whale Print Shop โดยกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอคอนเทนต์ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ โดย Primal ได้จัดทำ SEO Audit เพื่อตรวจสอบคุณภาพ SEO ของเว็บไซต์โรงพิมพ์โดยการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิครวมถึงวิเคราะห์คู่แข่ง และผลจากการตรวจสอบก็แสดงข้อมูลเชิงลึกชิ้นสำคัญที่ช่วยให้ Whale Print Shop สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ ทำให้ปริมาณผู้เข้าชมเว็บฯ (Traffic) และยอดการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น จนท้ายที่สุดสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้

Results

โรงพิมพ์ Whale Print Shop ได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จำเป็นหลายด้าน เช่น ปรับเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสม สร้างคอนเทนต์ให้ความรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายแบรนด์ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้สำเร็จ

155%

ยอดคลิกเพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

143%

ยอดการแสดงผลเพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

52%

ยอดออร์แกนิกคอนเวอร์ชันเพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons