Challenge

ในฐานะแบรนด์ใหญ่ ทำให้ UNC ประสบกับความท้าทายที่แตกต่าง นั่นคือ การมีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากที่ขายผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในตลาด จึงมีการแข่งขันที่สูง ซึ่ง Primal ได้ช่วยดำเนินแคมเปญสำหรับลูกค้าเจ้านี้มาตั้งแต่ปี 2021 และหนึ่งในปัญหาหลักที่เจอระหว่างการทำแคมเปญตลอด 3 ปี คือ ลูกค้ามีการทำโฆษณาค่อนข้างน้อย เราจึงให้ความสำคัญและเน้นไปที่การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณา มากกว่าแค่มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญเพียงอย่างเดียว

กระดูกแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง ด้วย UNC

Approach

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ที่สูงขึ้น Primal ได้ปรับปรุงโครงสร้างของแคมเปญ โดยเปลี่ยนจาก “การสื่อสารแบบกระตุ้นการมีส่วนร่วม” ไปเป็น “การสื่อสารแบบกระตุ้นการขาย” โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มซื้อผ่านแพลตฟอร์ม META สูง โดยเราได้ทำการวิเคราะห์แผนการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเป็นไปได้ที่ต้นทุนต่อข้อความ (Cost per Message) จะเพิ่มขึ้นในการใช้กลยุทธ์ “การสื่อสารแบบกระตุ้นการขาย” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ต้นทุนน้อยลง แต่เพิ่มอัตราการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น

Results

Primal หันมาใช้กลยุทธ์ "การสื่อสารแบบกระตุ้นการขาย" บนแพลตฟอร์ม META พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่มีแนวโน้มซื้อสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มยอดขายมากกว่าแค่เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค แนวทางนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบการตลาด โดยเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ อันจะนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่มากขึ้น แม้จำนวนการสื่อสารลดลงก็ตาม ซึ่งในการดำเนินกลยุทธ์นี้ เราได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญโฆษณาในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

90%

ผลตอบแทนจากค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น

66%

รายได้รวมเติบโตขึ้น

63%

ต้นทุนต่อการซื้อบน META ลดลง

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons