Challenge

ในช่วงเริ่มต้น แคมเปญยิงโฆษณาแบบข้อความของลูกค้าต้องเผชิญกับปัญหา เนื่องจากแม้จะยิงไปราว 400-500 ข้อความ แต่ยอดการสั่งซื้อกลับผันผวนเพียง 30-40 ข้อความ อย่างไรก็ดี แม้การปรับปรุงแคมเปญช่วงแรกจะทำให้ยอดดีขึ้น แต่ภายหลังก็เกิดภาวะยอดคงที่อีก นอกจากนี้ แม้จะเพิ่มงบประมาณให้สูงขึ้น แต่ความสามารถในการแสดงผลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญได้

จบทุกปัญหาเส้นผม

Approach

ขั้นตอนแรกคือการปรับปรุงโครงสร้างแคมเปญใหม่ แทนที่จะแยกแคมเปญโฆษณาแต่ละรายการที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกเดือนออกจากกัน เราได้ตัดสินใจรวมแคมเปญโฆษณารูปแบบข้อความทั้งหมดไว้ในแคมเปญเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการนำส่งข้อความและประสิทธิภาพแคมเปญโดยรวมให้ดีขึ้น

Results

ขั้นตอนที่สองคือการปรับปรุงโครงสร้างแคมเปญให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเราได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แคมเปญข้อความออกเป็นหลายรูปแบบ ทั้ง “แคมเปญเพื่อการมีส่วนร่วม" "แคมเปญเพื่อรีมาร์เก็ตติง" และ "แคมเปญเพื่อเพิ่มยอดขาย" ทั้งนี้ก็เพื่อปรับกลยุทธ์การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและการมีส่วนร่วมในแคมเปญให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น และด้วยการดำเนินการกลยุทธ์เหล่านี้ แคมเปญจึงถูกนำส่งอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนได้

9.6%

ยอดขายเพิ่มขึ้น

31.2%

ยอดลูกค้าทักข้อความเพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons