Challenge

ลูกค้าของเราประสบปัญหาหลักอยู่สองประการ คือ การต้องทำยอดขายให้สูงอย่างสม่ำเสมอ และปัญหาด้านการติดตามค่า UTM ซึ่งทำให้การวัดความสำเร็จของแคมเปญทำได้ยาก ลูกค้าของเราจึงต้องการกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงปรับปรุงแนวทางการติดตามและวิเคราะห์ผล เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะความสุขคือทุกอย่าง

Approach

แนวทางในการแก้ปัญหา พวกเขาควรทำการติดตามงบประมาณอย่างรอบคอบ และจัดสรรงบประมาณใหม่ตามตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงควรมีการปรับปรุงโครงสร้างแคมเปญอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องทำการอัปเดตการทำโฆษณา Google Responsive Search Ads (RSA) และหน้า Landing Page ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคะแนนคุณภาพ (QS) และทำให้เส้นทางของผู้บริโภคก่อนจะมาเป็นลูกค้าราบรื่นและมีความน่าสนใจ ก็จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์และทำการสั่งซื้อในที่สุด

Results

Primal ปรับใช้กลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญกับการปรับงบประมาณตามข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เงินไปกับโฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับปรุงแคมเปญใหม่ให้สื่อสารตรงเป้าหมาย ในรูปแบบเฉพาะของแบรนด์ และอัปเดตการทำโฆษณา Google Responsive Search Ads (RSA) รวมถึงหน้า Landing Page ทำให้ Primal สามารถเพิ่มคะแนนคุณภาพ QS ได้ กลยุทธ์เหล่านี้ทำให้เส้นทางการเข้ามาเป็นลูกค้าโปร่งใสและมีส่วนร่วมมากขึ้น ผลลัพธ์จากการดำเนินการ ส่งผลให้แคมเปญบรรลุเป้าหมายการทำยอดขายที่สูง เพิ่มมูลค่าการซื้อในระดับสูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาการติดตาม UTM จนสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์การตลาดได้อย่างแม่นยำ

65.75%

รายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

354%

รายได้ของ Facebook เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

93.4%

รายได้ของ Google เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons